Проект АРМ1 и АРМ2

Проект АРМ1 и АРМ2

ПОД-ПРОЕКТ „ ИЗГРАДБА НА 7 УЛИЦИ СО ПЕШАЧКИ ПАТЕКИ,ВОДОВОДЕН СИСТЕМ И СИСТЕМ ЗА АТМОСФЕРСКИ ВОДИ КАКО И УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ  во поранешната воена касарна  АРМ1 и и АРМ2 во општина Битола„

Општина Битола преку Проектот за подобрување на општинските услуги, финансиран со заем од Светска банка, обезбеди финансиски средства за реализација на под-проектот „ Изградба на 7 улици со пешачки патеки,водоводен систем и систем за атмосферски води како и улично осветлување  во поранешната воена касарна  АРМ1 и АРМ 2 во општина Битола„.

Имплементацијата на проектот предвидено е да трае 15 месеци.

Проектот предвидува : Изградба на 7 улици со пешачки патеки,водоводен систем и систем за атмосферски води како и улично осветлување  во поранешната воена касарна  АРМ1 и АРМ 2 во општина Битола. Вкупната должина на улиците е 1,124.54 метри во АРМ 1,и 1,675.00 метри во АРМ 2.Проектот предвидува симултано вградување на водоводен систем и систем за атмосферски води како и улично осветлување со што со ваков пристап ќе се избегнат оштетување на постоечките улици и инфраструктурни објекти. Позициите на предвидените улици се во согласност со генералниот како и деталниот урбанистички план на град Битола.Предвидениот проект е во согласност со стратегискиот документ за локален развој на општина Битола 2009-2014 како и новиот план за развој на општина Битола 2015-2017.

Municipal Services Improvement Project MSIP-ICB-018-15

PROJECT APPRAISAL DOCUMENT