Категоризација на сместувачки објекти од мал обем до 20 легла

Категоризација на сместувачки објекти од мал обем до 20 легла

Регистар на категоризирани угостителски објекти во кои угостителски услуги дават индивидуални лица

( приватни сместувачки домаќинства)

КАТЕГОРИЗАЦИЈА -СМЕТУВАЧКИ КАПАЦИТЕТИ ОД МАЛ ОБЕМ  ДО 20 ЛЕГЛА – ОПШТИНА БИТОЛА

Нов список сместувачки објекти до 20 легла