Елаборат за заштита на животна средина

Елаборат за заштита на животна средина

Постапка за издавање на решение за одобрен елаборат за заштита на животна средина

3 примероци  +  електронска верзија (CD)
Рок за решавање 15 дена
Известие за надополнување, некомплетност
Рок 15 дена
Решение за одобрен елаборат, рок 15 дена од комплетно барање и цела пропратна документеција (сметки од стрјуја,вода,канализација,отпад, договори) да бидат составен дел од Прилозите во самиот Елаборат

Барање
Уплатница со платени административни такси 600 ден.