Симболи

Симболи

Грб на Општина Битола

Непрекинат златен фриз врз сина основа што ја симболизира богатата и длабока историја на Битола, централно поставениот црвено-златен штит и осончаните врвови на пелистерската молика и пелагониското златно класје се основните симболи на грбот на Општина Битола.

Сверичниот долен дел од грбот асоцира на белиот амфитеатар во Хераклеа

Сината боја го симболизира граѓанското општество и демократија

Црвената боја го симболизира животот и традицијата

Белата боја е метафора на моралната чистота и етика

Преку основната идеја на симболот на грбот, визуелно и хералдички се прикажани и доловени раскошните духовни и материјални добра на Општина Битола, дополнително засилени со чистата колоритна структура.

GRB 3