Советници

Советници

СОВЕТ НА ОПШТИНА БИТОЛА

Советот на Општина Битола брои 31 советник. Советниците во Советот имаат мандат во времетраење од 4 години и донесуваат значајни одлуки за реализација на општинската програма.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА БИТОЛА

Габриела Илиевска – Независна група на советници „Поинаку“

Контакт: ilievskag@bitola.gov.mk

ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА БИТОЛА

ВМРО-ДПМНЕ И КОАЛИЦИЈА „ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА“

Бојан Бојкоски                   bojkoskib@bitola.gov.mk

Ненси Лозанче                  lozanchen@bitola.gov.mk

Михајло Вангелов            vangelovm@bitola.gov.mk

Марица Тодоровска         todorovskam@bitola.gov.mk

Марко Јосифовски            josifovskim@bitola.gov.mk

Златко Лозановски            lozanovskiz@bitola.gov.mk

Марта Ѓоргиевска             gorgievskam@bitola.gov.mk

Анета Ѓоргиевска              gorgievskaa@bitola.gov.mk

Ѓорѓи Ѓорѓиевски              gorgievskig@bitola.gov.mk

Зоран Петковски                petkovskiz@bitola.gov.mk

Ленче Илиевска           ilievskal@bitola.gov.mk

Сашо Никовски                 nikovskis@bitola.gov.mk

Лидија Павловска           pavlovskal@bitola.gov.mk

 

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА – КОАЛИЦИЈА “НАЈДОБРОТО ЗА МОЈАТА ОПШТИНА“

 Александар Димовски                                     dimovskia@bitola.gov.mk

Жаклина Наумовска                                        naumovskaz@bitola.gov.mk

Методија Илиевски                                          ilievskim@bitola.gov.mk

Елизабета Тодоровска                                      todorovskae@bitola.gov.mk

Петар Николовски                                            nikolovskip@bitola.gov.mk

Кети Неделковска                                          ⁩   nedelkovskak@bitola.gov.mk

Јадранка Павловска                                         pavlovskaj@bitola.gov.mk

Мирјана Захариевска Ралевска                       zaharievskam@bitola.gov.mk

Кире Климески                                                 klimeskik@bitola.gov.mk

Елена Кромидаровска Маховска                    kromidarovskae@bitola.gov.mk

Борче Корлевски                                              korlevskib@bitola.gov.mk

 

НЕЗАВИСНА ГРУПА НА СОВЕТНИЦИ „ПОИНАКУ“

Иван Чулакоски                               culakoskii@bitola.gov.mk

Алмир Адемоски                             ademoskia@bitola.gov.mk

 

ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА „ЛЕВИЦА“

Горан Велевски                                  velevskig@bitola.gov.mk

Гаврил Трајковски                             trajkovskig@bitola.gov.mk

 

КОАЛИЦИЈА „ДВИЖЕЊЕ ОДЛУЧНО ЗА ПРОМЕНИ“

 

Анастасија Трајковска                            trajkovskaa@bitola.gov.mk

ДЕМОКРАТСКА УНИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА – ДУИ

Мерита Исмајловска                          ismajlovskam@bitola.gov.mk