Телефони и институции

Телефони и институции

ИТНИ ТЕЛЕФОНИ

ПОЛИЦИЈА   192

ПОЖАРНА  193

БРЗА ПОМОШ 194

ИНФОРМАЦИИ 1188

 

ПАТНА ВЛЕЧНА СЛУЖБА

АМД – ЃОРГИ НАУМОВ

Ул. Арон Ароести бб Битола

Тел: +389 (0) 47 203 220

Локација: Стрелиште – населба

АМСМ-АМД  ЃОРГИ НАУМОВ

Ул. Новачки пат бб Битола

Тел: +389 (0) 47 227 008

Локација: Комплекс Евро-кар

 

ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ ВО ОПШТИНА БИТОЛА

ВИШО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО

Ул. Булевар 1-ви Мај Бр. 63  Битола 7000

Тел: +389 (0) 47  239 368 242 882

 

ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО

Ул. Булевар 1-ви Мај Бр. 63  Битола 7000

Тел: +389 (0) 47  230 333

Факс: +389 (0) 47 230 330

 

АПЕЛАЦИОНЕН СУД БИТОЛА

Ул. Булевар 1-ви Мај Бр. 63 Битола 7000

Тел: +389 (0) 47 203 490 227 999

Факс: +389 (0) 47 239 319

 

ОСНОВЕН СУД БИТОЛА

Ул. Булевар 1-ви Мај бб Битола 7000

Тел: +389 (0) 47 223 066 223 166 221 331

Факс: +389 (0) 47 239 352

e-mail: info@osbitola.mk

 

СЕКТОР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ БИТОЛА

Ул. Булевар 1-ви Мај бб Битола 7000

Тел: +389 (0) 47 225 110

 

КАЗНЕНО ПОПРАВЕН ДОМ БИТОЛА

Ул.  Девеани бр.25 Битола 7000

Тел: +389 (0) 47 229 544

Факс: +389 (0) 47 229 544

 

НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА БИТОЛА

Ул. Јане Сандански бб

Тел: +389 (0) 47 242 510

Битола  7000

Локација: зграда на Кјуби-Македонија

Ул. Партизанска бб Битола 7000КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА

Тел: +389 (0) 47 203 120

Факс: +389 (0) 47 253 435

 

ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ БИТОЛА

Ул. Партизанска бб Битола 7000

Тел: +389 (0) 47 208 113

Факс: +389 (0) 47 208 130

 

ЗДРАСТВЕН ДОМ БИТОЛА

Ул. Филип Втори Македонски бб Битола 7000

Тел: +389 (0) 47 242 675

Факс: +389 (0) 47 220 112

 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА БИТОЛА

Ул. Населба Карпош бб Битола 7000

Тел: +389 (0) 47 241 426

Факс: +389 (0) 47 241 426

 

ЈУ  ДОМ ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ ДЕЦА БИТОЛА

Ул. Младински Бригади бб Битола 7000

Тел: +389 (0) 47 254 339

Факс: +389 (0) 47 254 339

 

ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС БИТОЛА

Ул. Елпида Караманди Бр.28 Битола 7000

Тел: +389 (0) 47 202 479

 

ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗА ДЕЦА СО ОШТЕТЕН СЛУХ  БИТОЛА

Ул. Захарија Шумљанска бб Битола 7000

Тел: +389 (0) 47 212 017

Факс: +389 (0) 47 227 017

 

АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БИТОЛА

Ул. Ѓорче Петров бб Битола 7000

Тел: +389 (0) 47 237 154

 

СТУДЕНСКИ ДОМ „КОЧО РАЦИН“ БИТОЛА

Ул. Студенска Бр.2 Битола 7000

Тел: +389 (0) 47 255 132

 

ДРЖАВЕН УЧЕНИЧКИ ДОМ „МИРКА ГИНОВА“ БИТОЛА

Ул. Македонска Фаланга Бр.31-а Битола 7000

Тел: +389 (0) 47 237 548 222 079

 

ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – ЕДИНИЦА  БИТОЛА

Ул. Булевар 1-ви Мај Бр.55 Битола 7000

Тел: +389 (0) 47 239 491

 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ – ПО ЕДИНИЦА БИТОЛА

Ул. Климент Охридски бб Битола 7000

Тел: +389 (0) 47 228 860

Факс: +389 (0) 47 228 – 430

 

ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

РЕГИОНАЛНА РЕГИСТРАЦИОНА КАНЦЕЛАРИЈА БИТОЛА

Ул. Мирче Ацев Бр. 3 Битола 7000

Тел: +389 (0) 47 224 396

 

ЈП СТРЕЖЕВО БИТОЛА

Ул. Булевар 1-ви Мај Бр. 77

Тел: +389 (0) 47 207 800, 207 816

Факс: +389 (0) 47 207 836

Битола  7000

Бесплатен телефонски број за пријавување на дефекти на Детална цевководна мрежа и хидромеханичка опрема на ЈП Стрежево: 0800 50 555

 

РЕГИОНАЛНИ ЕДИНИЦИ ВО ОПШТИНА БИТОЛА

 

ФОНД ЗА ЗДРАСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА БИТОЛА

Ул. Столарска бб Битола 7000

Тел: +389 (0) 47 231 614

 

ФОНД ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ПОДРЧНА ЕДИНИЦА БИТОЛА

Ул. Столарска Бр.5  Битола 7000

Тел: +389 (0) 47 231 480

Факс: +389 (0) 47 231 662

 

УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ – РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЈА БИТОЛА

Ул. Димитар Илиевски Мурато бр. 24 –а  Битола 7000

Тел: +389 (0) 47 235 504

Факс : + 389 (0) 235 501

 

УПРАВА ЗА ИМОТНО ПРАВНИ РАБОТИ – РЕГИОНАЛНА ЕДИНИЦА БИТОЛА

Ул. Димитар Илиевски Мурато бр.24 – а Битола 7000

Тел: + 389 (0) 47 237 080  237 070

ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ – ЕДИНИЦА ЗА  ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР БИТОЛА

Ул. Булевар 1 ви Мај Бр. 200 Битола 7000

 

ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ  ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА БИТОЛА

Ул. Булевар 1 ви Мај бб  Битола 7000

Тел: +389 (0) 47  237 020 – 223 635

Факс: + 389 (0) 47 203 088

 

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД – ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА БИТОЛА

Ул. Кирил и Методиј Бр. 14 Битола 7000

Тел: +389 (0) 47 222 852

 

ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ БИТОЛА

Ул. Македонска Фаланга бр. 31 –а Битола 7000

Тел: +389 (0) 47 237 548 222 079

 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ВЕТЕРИНАРНА ИНСПЕКЦИЈА – РЕГИОНАЛНА ЕДИНИЦА БИТОЛА

Ул. Булевар 1- ви Мај бб Битола 7000

Тел: +389 (0) 47 237 419 231 013

 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ДРЖАВНА ВЕТЕРИНАРНА ИНСПЕКЦИЈА ВО ЗДРАСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ – РЕГИОНАЛНА ЕДИНИЦА БИТОЛА

Ул. Булевар 1- ви Мај бб Битола 7000

Тел: +389 (0) 47 237 419 231 013

 

ДРЖАВЕН САНИТАРЕН И ЗДРАСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ – РЕГИОНАЛНА ЕДИНИЦА БИТОЛА

Ул. Булевар 1- ви Мај бб Битола 7000

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ –РЕГИОНАЛНА ЕДИНИЦА БИТОЛА

Ул. Климент охридски бб Битола 7000

Тел: +389 (0) 47 228 486

 

МЗШВ – РЕГИОНАЛНА ЕДИНИЦА БИТОЛА

Ул. Булевар 1- ви Мај бб Битола 7000

Тел: +389 (0) 47 237 419

 

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ БИТОЛА

Ул. Булевар 1- ви Мај бб Битола 7000

Тел: +389 (0) 47  208 633

 

МИТРОПОЛИСКА РЕЗИДЕНЦИЈА  –  ПРЕСПАНСКО ПЕЛАГОНИСКА ЕПАРХИЈА  БИТОЛА

Ул. Ѓуро Ѓаковиќ Бр.55

Тел: +389 (0) 47 236 967

Битола  7000

 

МУФТИСТВО НА ИВЗ БИТОЛА

Ул. Жикица Јовановиќ Шпанац  Бр. 46

Тел: +389 (0) 47 240 631

Битола  7000

 

ПРЕСВЕТО СРЦЕ ИСУСОВО – Католичка црква

Ул. Широк Сокак Бр. 63

Тел: +389 (0) 47 233 705

Битола  7000

 

ХРИСТИЈАНСКА АДВЕНТИСТИЧКА ЦРКВА БИТОЛА

Ул. Пеце Матичевски Бр. 37

Тел: +389 (0) 47 224 758

Битола  7000