Уверение за во/вон градежен реон

Уверение за во/вон градежен реон

За добивање на Уверение за во/вон градежен реон потребно е:

Копие од катастарски план

Имотен или поседовен лист (фотокопие не заверено) не постаро од шест месеци
Потврда за платени административни такси во вредност од 250,00 денари

Барање