УСЛУГИ

УСЛУГИ

Листа на сите услуги:

Сметка за плаќање од странство

Одобрение за поставување на урбана опрема

Дозвола за поставување на инсталации

Решение за утврдување на режим на сообраќај

Уверение за нумерирање на објект

Лиценца и извод од лиценца за вршење авто-такси превоз

Дозвола за вондреден превоз на општинските патишта

Дозвола за прекумерно користење на општинските патишта

Дозвола за вршење посебен линиски превоз

Лиценца и извод од лиценца за вршење општински линиски превоз

Отстранување на оштетените возила и возила во дефект

Извод од урбанистички план

Уверение за во/вон градежен реон

Одобрение за отстранување

Данок на имот

Данок на наследство и подарок

Данок на промет и недвижности

Комунална такса за фирма

Комунална такса за користење на музика во јавни локали

Присилна наплата на даночен долг

Враќање на повеќе или погрешно уплатени средства

Елаборат за заштита на животна средина

Дозвола за усогласување со оперативен план

Издавање Б- интегрирана еколошка дозвола

Потврда за депонирање на отпад

Категоризација на сместувачки објекти

Заверка на нормативи за храна и пијалоци

Издавање на потврда за ИПАРД

Постапка сообраќај инспекција

Постапка патишта инспекција

Постапка екологија инспекција

Постапка домување инспекторат

Постапка даночна инспекција

Постапка градежна инспекција

Постапка за отуѓување на градежно земјиште по пат на електронско наддавање

Постапка за засновање на службеност врз градежно земјиште

Постапка за отуѓување и закуп на градежно земјиште

Отуѓување на градежно земјиште по пат на непосредна спогодба

Постапка за стекнување на право на сопственост на градежно земјиште

Финснсиска помош

Постапка за основање облици на месна самоуправа

Постапка за давање на деловни простории, канцеларии и гаражи во закуп со електронско наддавање

Постапка комунална инспекција