Јавна презентација и консултација за проектот Рехабилитација на регионален пат Р 1304 делница Битола-Демир Хисар

Јавна презентација и консултација за проектот Рехабилитација на регионален пат Р 1304 делница Битола-Демир Хисар

1.Известување за одржување на јавна консултација

2.Извештај за оцена на животната средина и социјалните аспекти

3.Образец за жалба