Јавна презентација и јавна анкета

Јавна презентација и јавна анкета

Јавна презентација и јавна анкета за ЛУПД за формирање на градежни парцели со намена А1-домување во станбени куќи

Јавна презентација и јавна анкета по ЛУПД за формирање на градежна парцела со намена Д3

Повторна ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА и ЈАВНА АНКЕТА за Предлог УПВНМ за формирање на градежни парцели со намена Е1.13-фотоволтаични електрани со моќност до 1 MW на КП Бр. 318/1, КП Бр. 318/2, КП Бр.319, КП Бр. 326, КП Бр. 330, КП Бр. 331, КП Бр. 334/1, КП Бр. 334/2 и дел од КП Бр. 3591 м.в. Брзо кај Чешма КО Лисолај – Општина Битола (Соопштение за ЈП и ЈА за УПВНМ Лисолај, Синтезен)

Известување за јавен увид на  Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на водоводна инфраструктура до с.Брусник, Општина Битола (Целиот урбанистичкиот проект можете да го превземете тука)

 ЈАВНА АНКЕТА И ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА за предлог ДУП за Четврт Југ 1 Блок Ј.01.04

ЈАВНА  ПРЕЗЕНТАЦИЈА  и  ЈАВНА  АНКЕТА за Предлог УПВНМ за формирање на градежни парцели со намена Е1.13-фотоволтаични електрани кај Чешма КО Лисолај – Општина Битола

JA УПС Нижеполе, Општина Битола

Соопштение за јавна презентација и јавна анкета за ДУП за четврт исток 2 Блок и.02.05

Јавнатa расправa за изградба на државен пат А3,делница Битола-Меџитлија

Соопштение за организирање на Повторна ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА и ЈАВНА АНКЕТА за Предлог ДУП за Четврт Југ 1 Блок Ј.01.04

Соопштение за организирање на ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА и ЈАВНА АНКЕТА за ЛУПД за формирање на градежни парцели со намена А1-домување во станбени куќи на КП 568 КО Нижеполе