Јавна презентација и јавна анкета

Јавна презентација и јавна анкета

ЈА и ЈП Блок Стар Прогрес

ЈА и ЈП Станбена Заедница 4 и 2