Јавно осветлување

Јавно осветлување

Јавното осветлување на територијата на општина Битола опфаќа околу 10500 расветни тела.Одржувањето на јавното осветлување  подразбира обновување и замена на прегорени светилки и елементи за нивно нормално функционирање, како и дополнување на мрежата на јавно осветлување на делови во градот и населени места, каде постои мерење а се работи за незначително проширување на мрежата и опфакање на поедини делови од улици каде нема јавно осветлување. Замената на светилки и опремата за нормално функционирање на јавното осветлување (тековно одржување), се врши континуирано секојдневно врз основа на сопствена иницијатива, како и по барања и пријави на граѓани. Во прилог е табелата во која можат да се погледнат податоците за Јавното Осветлување во општина Битола.

Јавното осветлување во Битола