Доставени барања и решенија по слободен пристап до информации од јавен карактер за 2021

Доставени барања и решенија по слободен пристап до информации од јавен карактер за 2021

Барање за пристап – Бездомни животни 2

Барање за пристап – Бездомни животни

Барање за пристап – Билборди за реклами

Барање за пристап – Број на вработени

Барање за пристап – Буџет за 2021 и проекти за Роми

Барање за пристап – Буџет за животна средина за 2021

Барање за пристап – Водоводна и канализациона мрежа 1

Барање за пристап – Водоводна и канализациона мрежа

Барање за пристап – Водоснабдителни системи

Барање за пристап – Градежни работи за реконструкција на Солунска

Барање за пристап – Детална пресметка за поплави

Барање за пристап – Договори за медиуми 2019,2020,2021

Барање за пристап – Договори на општината со ТВ, радија, весници

Барање за пристап – Доделени средства на здруженија и фондации за 2020 година

Барање за пристап – ДУП Североисточна зона

Барање за пристап – Завршни сметки од 2015 до 2020

Барање за пристап – Извештаи за бездомни животни 2019,2020,2021

Барање за пристап – Исплатени средства за адвокат за 2018,2019 и 2020

Барање за пристап – Јавни набавки

Барање за пристап – Катна гаража

Барање за пристап – Локален младински Совет 2

Барање за пристап – Локален младински совет

Барање за пристап – Месечни примања по звања за институцијата

Барање за пристап – Младински центар – 1

Барање за пристап – Огласи за вработување

Барање за пристап – Општински совет за детско престапништво

Барање за пристап – Организација ан културни настани

Барање за пристап – Отворање на младински центар

Барање за пристап – Пат Буково – Буковски ливади

Барање за пристап – Потрошени финансии во врска со кризата за Ковид 19 за 2020

Барање за пристап – Прашања поврзани со борба против насилство

Барање за пристап – Предвидени средства за проекти во Буково 1

Барање за пристап – Предвидени средства за проекти во Буково

Барање за пристап – Сообраќајно решение

Барање за пристап – Социјална заштита и еднакви можности

Барање за пристап – Стратегија за управување со ризици

Барање за пристап – Трансфер кон НВО 2017-2020

Барање за пристап – Финансиска поддршка за бизнис иницијативи

Барање за пристап – Финансиски средства за здруженија и фондации

Барање за пристап – Цени на неизградено градежно земјиште