BITOLA’S JOINT ACTION FOR THE INCLUSION OF ROMA

BITOLA’S JOINT ACTION FOR THE INCLUSION OF ROMA

Bair-Project

Општина Битола како партнер на проектот „БАИР – Здружена акција на Битола за вклучување на Ромите“ кој е финансиран од Европска Комисија во рамките годишната акциска програма за Република Северна Македонија за 2019 со инструментот за Претпристапна помош (ИПА 2), ЕУ за Ромите и луѓето кои живеат во длабока сиромаштија објавува тендерска постапка за:

– Изведување на градежни работи за: „РЕКОНСТРУКЦИЈА НА КОЛОВОЗ И КАНАЛИЗАЦИЈА НА УЛИЦИТЕ СТРУШКА И СУТЈЕСКА“ и за
– Технички надзор на градежните работи за : „РЕКОНСТРУКЦИЈА НА КОЛОВОЗ И КАНАЛИЗАЦИЈА НА УЛИЦИТЕ СТРУШКА И СУТЈЕСКА“

Начинот на спроведување на тендерот е со Поедноставена Постапка според правилата на ПРАГ Јули 2019, листата на поканетите фирми е во прилог на тендерската документација. Останатите кои сакаат да се пријават дополнително, потребната документација за подготвување тендерската понуда ќе можат да ја спуштат од веб страницата на Општина Битола на долунаведените линкови.

Municipality of Bitola as a Partner of the Project “BAIR – Bitola’s joint Action for the Inclusion of Rom” funded by the European Commission in the framework of the annual action program for the Republic of North Macedonia for 2019 within the instrument for pre-accession assistance (IPA 2), EU for Roma and people living in deep poverty is opening tender procedures of works and service for:

– Works execution for: “RECONSTRUCTION OF ROADWAY AND SEWERAGE OF THE STREETS SUTJESKA AND STRUSHKA” and for
– Supervision of the works for: “RECONSTRUCTION OF ROADWAY AND SEWERAGE OF THE STREETS SUTJESKA AND STRUSHKA”

Tenders will be launched as Simplified Tender Procedures for Works and Service according to PRAG July 2019, list of the invited entities is in the tender documents file.
All others that have interest to apply may download the necessary documents for the tender offer from the web site of the Municipality of Bitola at the link bellow.

Bair – Tender dossier works 08-736/1

Bair – Tender dossier Supervision 08-737/1