Годишен план за јавни набавки за 2024 година, дополнувања и измени