Годишен план за јавни набавки за 2023 година, дополнувања и измени