Пристап до информации од јавен карактер

Пристап до информации од јавен карактер

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 

Евгенија Чукалева

тел. +389 (0)47 208 312

e-mail: evgenija.cukaleva.ob@gmail.com

 

Емилија Илиевска

тел. +389 (0)47 208 313

e-mail: emilija.ilievska.ob@gmail.com