Известување за јавен увид на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план

Известување за јавен увид на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на  нов 0,4KV кабелски вод и поставување на нови кабелски разводни и мерно- разводен ормар на пат за с.Цапари во КО Цапари-вон град и во КО Ротино, Општина Битола,

Известување

Урбанистички проект