ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОПШТИНА БИТОЛА ЗА ДОСТАВА НА БАРАЊА ЗА НАДОМЕСТ НА ШТЕТА

ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОПШТИНА БИТОЛА ЗА ДОСТАВА НА БАРАЊА ЗА НАДОМЕСТ НА ШТЕТА

Известување за надомест на штета

Барање