Јавен повик за работно ангажирање на 15 лица невработени со средно образование во рамките на проект Јавни работи

Јавен повик за работно ангажирање на 15 лица невработени со средно образование во рамките на проект Јавни работи

Дополнување јавен повик јавни работи

Барање

Јавен повик