ЈАВЕН ПОВИК ЗА АДАПТАЦИЈА НА ПРИСТАПНОСТ, МОБИЛНОСТ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА АДАПТАЦИЈА НА ПРИСТАПНОСТ, МОБИЛНОСТ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ

Јавен повик

Правилник за инфраструкура во дом