Јавен повик за поддршка на проекти и програмски активности на здруженија на граѓани / фондации кои работат во областа еднакви можности

Јавен повик за поддршка на проекти и програмски активности на здруженија на граѓани / фондации кои работат во областа еднакви можности

Јавен повик

Образец за пријавување

Образец за завршен извештај