ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА АДАПТАЦИЈА, ИЗГРАДБА ИЛИ ПОСТАВУВАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРА И ОПРЕМА ЗА ФИЗИЧКА ПРИСТАПНОСТ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА АДАПТАЦИЈА, ИЗГРАДБА ИЛИ ПОСТАВУВАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРА И ОПРЕМА ЗА ФИЗИЧКА ПРИСТАПНОСТ

Јавен повик за пристапност во домот

Инфраструктура во дом правилник