Јавен повик за надоместок на дел од трошоците за купување на велосипед за граѓаните на подрачјето на Општина Битола за 2021 година

Јавен повик за надоместок на дел од трошоците за купување на велосипед за граѓаните на подрачјето на Општина Битола за 2021 година

1. Јавен повик

2. Барање 

3. Образец