Јавен повик за проекти на ЗГ од областа на  еднаквите можности