Конкурс за лична асистенција на лица со попреченост

Конкурс за лична асистенција на лица со попреченост

Повик за лична асистенција Општина Битола

Формулар за апликација