Конкурс за обука за Лични асистенти на лица со попреченост

Конкурс за обука за Лични асистенти на лица со попреченост

Повик за лична асистенција 2022

Формулар за апликација