Конкурс за обука на неговател/ка за помош и нега на стари лица и лица со попреченост

Конкурс за обука на неговател/ка за помош и нега на стари лица и лица со попреченост

1. Конкурс

2. Формулар за апликација

3. Правилник од МТСП