Конкурс и документација

Конкурс и документација

Известување за измени и дополнителни информации во постапката
Текст што се менува во огласот:Место7. РОКОВИТекст што се менува7. РОКОВИ Времето предвидено за изработка на Решението е од денот на објавување на конкурсот 01.07.2022 година до 01.09.2022 година.Нов текст7. РОКОВИ Времето предвидено за изработка на Решението е од денот на објавување на конкурсот 01.07.2022 година до 15.09.2022 година.Напомена: Новиот краен рок за доставување на понудите или пријавите за учество е: 15.09.2022 во 13:00

 
КОНКУРС бр.1
1. Изработка на идејно решение за спортско-рекреативен центар во Битола во К.О. Битола 1/2, Г.П. бр. 15.17 согласно ДУП за АРМ, Четврт 2, Општина Битола и
2. Изработка на идејно решение за регулирање на речен ток на река Драгор со каскадно смирување на токот и крајбрежни велосипедско-пешачки патеки со соодветни пропратни содржини, од месност Црн мост до западна граница на опфат на ГУП на град Битола

ДОКУМЕНТАЦИЈА 
по јавен конкурс за изработка на идејно решение