Контакт за лица со попреченост

Контакт за лица со попреченост

Лице за контакт со граѓани со попреченост:

Симона Јовеска
Советник за социјални услуги за ранливи групи
simonajoveska132@gmail.com

071 385 682
047 208 302