Објава за отуѓување на градежно земјиште по пат на електронско наддавање