Отворен ден на градоначалникот

Отворен ден на градоначалникот

Во насока на согледување и навремено постапување по барањата на граѓаните на општина Битола, градоначалникот Тони Коњановски, продолжува со организација на отворени денови, што е во насока и на реализација на активностите предвидени со неговата програма.
За да може да се евидентираат сите барања и предлози, достапно е барање кое граѓаните можат да го пополнат преку елктронската форма во прилог.