Отворени Податоци

Отворени Податоци

Согласно Законот за користење на податоци од јавниот сектор утврдена е обврска за институциите и органите од јавниот сектор, согласно нивните технички можности, да објавуваат податоци кои ги создаваат во вршењето на своите надлежности кои ќе ги направат достапни за користење.

Податоците покрај читлив формат треба да бидат објавени како необработени податоци во компјутерски обработлив формат и да бидат достапни во отворен формат заедно со нивната метадата до најниското ниво на деталност.

Назив на податочен сетXLSXCSV
Регистар на јавни претпријатија во Општина БитолаXLSXCSV
Администрација ЕЛСXLSXCSV
Листа на активни граѓански организации БитолаXLSXCSV
Урбани заедници во Општина БитолаXLSXCSV
Комисии на Совет на Општина БитолаXLSXCSV
Совет на Општина БитолаXLSXCSV
Месни заедници на Општина БитолаXLSXCSV
Јавни Набавки 2022XLSXCSV
Седници на Совет на Општина Битола 15.11.2021 - 30.03.2022 XLSXCSV
Службени Гласници 2011-2022XLSXCSV
Буџет на Општина Битола 2022XLSXCSV
Расходи Ребаланс 2XLSXCSV
Приходи Ребаланс 2XLSXCSV