Проект: знаење, заштита и вреднување на старите урбани јадра

Проект: знаење, заштита и вреднување на старите урбани јадра

FR Communication – Projet Macédoine-Albanie-France 

GB Communication – Project Macedonia-Albania-France