Седници на совет 2017-2021

Седници на совет 2017-2021

дневен ред 1 (конститутивна седница)

дневен ред 2 седница

дневен ред 3 седница

дневен ред 4 седница

дневен ред 5 седница

дневен ред 6 седница

дневен ред 7 седница

дневен ред 8 седница

дневен ред 9 седница

дневен ред 10 седница

дневен ред 11 седница

дневен ред 12 седница

дневен ред 13 седница

дневен ред 14 седница

дневен ред 15 седница

дневен ред 16 седница

дневен ред 17 седница

дневен ред 18 седница

дневен ред 19 седница

дневен ред 20 седница

дневен ред 21 седница

дневен ред 22 седница

дневен ред 23 седница

дневен ред 24 седница

дневен ред 25 седница

дневен ред 26 седница

дневен ред 27 седница

дневен ред 28 седница

дневен ред 29 седница

дневен ред 30 седница

дневен ред 31 седница

дневен ред 32 седница

дневен ред 33 седница

дневен ред 34 седница

дневен ред 35 седница

дневен ред 36 седница

дневен ред 37 седница

дневен ред 38 седница

дневен ред 39 седница

дневен ред 40 седница

дневен ред 41 седница

дневен ред 42 седница

дневен ред 43 седница

дневен ред 44 седница

дневен ред 45 седница

дневен ред 46 седница

дневен ред 47 седница

дневен ред вонредна седница

дневен ред 48 седница

дневен ред 49 седница

дневен ред 50 седница

дневен ред 51 седница

дневен ред 52 седница

дневен ред 53 седница

вонредна седница дневен ред 11.05.2020

дневен ред 54 седница

дневен ред 55 седница

дневен ред 56 седница

дневен ред 58 седница

дневен ред 59 седница

дневен ред 60 седница

дневен ред 61 седница

дневен ред 62 седница

дневен ред 63 седница

вонредна седница дневен ред 27.11.2020

дневен ред 64 седница

дневен ред 65 седница

дневен ред 66 седница

дневен ред 67 седница

дневен ред 68 седница

дневен ред 69 седница

дневен ред 70 седница

дневен ред 71 седница

дневен ред 72 седница

дневен ред 73 седница

вонредна седница (05.05.2021) дневен ред

дневен ред 74 седница

дневен ред 75 седница