Smart Cul Tour

Smart Cul Tour

Smart-Cul-Tour-info-za-web-strana2

 

Линк до програмата: https://ipacbc-mk-al.eu/

Линк до ФБ страната на проектот: https://www.facebook.com/2SmartCulTour

Link of the Programme: https://ipacbc-mk-al.eu/

Link of the Project’s Facebook page: https://www.facebook.com/2SmartCulTour

Општина Битола како водечки партнер на проектот СМАРТ – КУЛ – ТУР кој се спроведува во рамките на Прекуграничната соработка помеѓу Република Северна Македонија и Република Албанија, ко-финансиран од Европската Унија – ИПА 2 инструмент и Министерството за Локална Самоуправа на Република Северна Македонија објавува тендерска постапка за спроведување на градежни работи за:
„ИЗГРАДБА НА НОВИ ТОАЛЕТИ ВО АРХЕОЛОШКИОТ ЛОКАЛИТЕТ ХЕРАКЛЕЈА ЛИНКЕСТИС, БИТОЛА“.
Начинот на спроведување на тендерот е со Поедноставена Постапка за изведување градежни работи според правилата на ПРАГ Август 2018, листата на поканетите фирми е во прилог на тендерската документација.
Останатите кои сакаат да се пријават дополнително, потребната документација за подготвување тендерската понуда ќе можат да ја спуштат од веб страницата на Општина Битола на долунаведениот линк.

Municipality of Bitola as Leading Partner of the Project “SMART – CUL – TOUR” implemented in the frame of the Cross – border cooperation between Republic of North Macedonia and Republic of Albania, co-funded by the European Union – IPA 2 instrument and Ministry of Local Self – Government of the Republic of Macedonia is opening a tender procedure of service for:
CONSTRUCTION OF NEW TOILET AT THE ARCHEOLOGICAL SITE HERACLEA LYNCESTIS, BITOLA.
Tender will be launched as Simplified Tender Procedure for Works according to PRAG August 2018, list of the invited entities is in the tender documents file.
All others that have interest to apply may download the necessary documents for the tender offer from the web site of the Municipality of Bitola at the link bellow.

Изградба на нови тоалети во археолошкиот локалитет Хераклеја Линкестис, Битола

Општина Битола како водечки партнер на проектот СМАРТ – КУЛ – ТУР кој се спроведува во рамките на Прекуграничната соработка помеѓу Република Северна Македонија и Република Албанија, ко-финансиран од Европската Унија – ИПА 2 инструмент и Министерството за Локална Самоуправа на Република Северна Македонија објавува тендерска постапка за спроведување на услуга за:
„НАБАВКА НА ИТ ОПРЕМА ЗА ВР (ВИРТУЕЛНА РЕАЛНОСТ) И АР (АУГМЕНТИРАНА РЕАЛНОСТ)“ во Хераклеја Линкестис во Битола и музејот на Стерјо Спасе Во Глобочани.
Начинот на спроведување на тендерот е со Поедноставена Постапка според правилата на ПРАГ Август 2018, листата на поканетите фирми е во прилог на тендерската документација.
Останатите кои сакаат да се пријават дополнително, потребната документација за подготвување тендерската понуда ќе можат да ја спуштат од веб страницата на Општина Битола на долунаведениот линк.

Municipality of Bitola as Leading Partner of the Project “SMART – CUL – TOUR” implemented in the frame of the Cross – border cooperation between Republic of North Macedonia and Republic of Albania, co-funded by the European Union – IPA 2 instrument and Ministry of Local Self – Government of the Republic of Macedonia is opening a tender procedure of service for:
PURCHASING OF IT EQUIPMENT FOR VR (VIRTUAL REALITY) AND AR (AUGMENTED REALITY), for Heraclea Lyncestis in Bitola and museum of Sterjo Spase in Globochani.
Tender will be launched as Simplified Tender Procedure for Service according to PRAG August 2018, list of the invited entities is in the tender documents file.
All others that have interest to apply may download the necessary documents for the tender offer from the web site of the Municipality of Bitola at the link bellow.

TENDER DOSSIER FOR Purchasing of IT equipment for VR and AR

Општина Битола како водечки партнер на проектот СМАРТ – КУЛ – ТУР кој се спроведува во рамките на Прекуграничната соработка помеѓу Република Северна Македонија и Република Албанија, ко-финансиран од Европската Унија – ИПА 2 инструмент и Министерството за Локална Самоуправа на Република Северна Македонија заради неуспешен избор на кандидат во претходната повторно објавува тендерска постапка за спроведување на услуга за:
„РАЗВОЈ НА АПЛИКАЦИЈА ЗА ВР (ВИРТУЕЛНА РЕАЛНОСТ) И АР (АУГМЕНТИРАНА РЕАЛНОСТ) ВО ХЕРАКЛЕЈА ЛИНКЕСТИС ВО БИТОЛА И МУЗЕЈОТ НА СТЕРЈО СПАСЕ ВО ГЛОБОЧАНИ“
Начинот на спроведување на тендерот е со Поедноставена Постапка според правилата на ПРАГ Август 2018, листата на поканетите фирми е во прилог на тендерската документација.
Останатите кои сакаат да се пријават дополнително, потребната документација за подготвување тендерската понуда ќе можат да ја спуштат од веб страницата на Општина Битола на долунаведениот линк.

Municipality of Bitola as Leading Partner of the Project “SMART – CUL – TOUR” implemented in the frame of the Cross – border cooperation between Republic of North Macedonia and Republic of Albania, co-funded by the European Union – IPA 2 instrument and Ministry of Local Self – Government of the Republic of Macedonia due to unsuccessful selection of the candidate in the previous  is re-opening a tender procedure of service for:
DEVELOPMANT OF APPLICATION FOR VR (VIRTUAL REALITY) AND AR (AUGMENTED REALITY) FOR HERACLEA LYNCESTIS IN BITOLA AND MUSEUM OF STERJO SPASE IN GLOBOCHANI.
Tender will be launched as Simplified Tender Procedure for Service according to PRAG August 2018, list of the invited entities is in the tender documents file.
All others that have interest to apply may download the necessary documents for the tender offer from the web site of the Municipality of Bitola at the link bellow.

TENDER DOSSIER FOR DEVELOPMENT OF APPLICATION FOR VR (VIRTUAL REALITY) AND AR (AUGMENTED REALITY) FOR HERACLEA LYNCESTIS IN BITOLA AND MUSEUM OF STERJO SPASE IN GLOBOCHANI

Во однос на тендерска постапка за услуги:

„РАЗВОЈ НА АПЛИКАЦИЈА ЗА ВР (ВИРТУЕЛНА РЕАЛНОСТ) И АР (АУГМЕНТИРАНА РЕАЛНОСТ) ВО ХЕРАКЛЕЈА ЛИНКЕСТИС ВО БИТОЛА И МУЗЕЈОТ НА СТЕРЈО СПАСЕ ВО ГЛОБОЧАНИ“

Корекција 001 на периодот на имплементација на задачата во рамките на условите на Тендерската постапка за услуги со Бр. 08-299/1 може да се преземи на линкот подолу.

Related to the tender procedure of service for:
DEVELOPMENT OF APPLICATION FOR VR (VIRTUAL REALITY) AND AR (AUGMENTED REALITY) FOR HERACLEA LYNCESTIS IN BITOLA AND MUSEUM OF STERJO SPASE IN GLOBOCHANI.
Corrigendum 001 of the period for implementation of the task in the frame of the criteria of the Tender procedure for services Ref. 08-299/1 can be downloaded from the link below.

Corrigendum 001-08-299-1

Општина Битола како водечки партнер на проектот СМАРТ – КУЛ – ТУР кој се спроведува во рамките на Прекуграничната соработка помеѓу Република Северна Македонија и Република Албанија, ко-финансиран од Европската Унија – ИПА 2 инструмент и Министерството за Локална Самоуправа на Република Северна Македонија објавува тендерска постапка за спроведување на услуга за:
„РАЗВОЈ НА АПЛИКАЦИЈА ЗА ВР (ВИРТУЕЛНА РЕАЛНОСТ) И АР (АУГМЕНТИРАНА РЕАЛНОСТ) ВО ХЕРАКЛЕЈА ЛИНКЕСТИС ВО БИТОЛА И МУЗЕЈОТ НА СТЕРЈО СПАСЕ ВО ГЛОБОЧАНИ“
Начинот на спроведување на тендерот е со Поедноставена Постапка според правилата на ПРАГ Август 2018, листата на поканетите фирми е во прилог на тендерската документација.
Останатите кои сакаат да се пријават дополнително, потребната документација за подготвување тендерската понуда ќе можат да ја спуштат од веб страницата на Општина Битола на долунаведениот линк.

Municipality of Bitola as Leading Partner of the Project “SMART – CUL – TOUR” implemented in the frame of the Cross – border cooperation between Republic of North Macedonia and Republic of Albania, co-funded by the European Union – IPA 2 instrument and Ministry of Local Self – Government of the Republic of Macedonia is opening a tender procedure of service for:
DEVELOPMANT OF APPLICATION FOR VR (VIRTUAL REALITY) AND AR (AUGMENTED REALITY) FOR HERACLEA LYNCESTIS IN BITOLA AND MUSEUM OF STERJO SPASE IN GLOBOCHANI.
Tender will be launched as Simplified Tender Procedure for Service according to PRAG August 2018, list of the invited entities is in the tender documents file.
All others that have interest to apply may download the necessary documents for the tender offer from the web site of the Municipality of Bitola at the link bellow.

TENDER DOSSIER FOR DEVELOPMANT OF APPLICATION FOR VR (VIRTUAL REALITY) AND AR (AUGMENTED REALITY) FOR HERACLEA LYNCESTIS IN BITOLA AND MUSEUM OF STERJO SPASE IN GLOBOCHANICANCELED

QUESTIONS AND ANSWERS FOR PROJECT “SMART – CUL – TOUR” RECONSTRUCTION AND LIGHTNING INSTALLATION OF STREET “SIVA VODA” – PART FROM THE CONNECTION WITH THE ROAD TO v. BISTRICA TO ARCHAEOLOGICAL SITE HERACLEA LYNCESTIS

Smart Cul Tour tenders

Општина Битола како водечки партнер на проектот СМАРТ – КУЛ – ТУР кој се спроведува во рамките на Прекуграничната соработка помеѓу Република Северна Македонија и Република Албанија, ко-финансиран од Европската Унија – ИПА 2 инструмент и Министерството за Локална Самоуправа на Република Северна Македонија објавува тендерска постапка за извршување на градежни работи за:
„РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОСВЕТЛУВАЊЕ НА КОЛОВОЗ НА УЛИЦА „СИВА ВОДА“ – КРАК ОД СПОЈ СО ПАТ ЗА С. БИСТРИЦА ДО АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ХЕРАКЛЕА ЛИНКЕСТИС“
Начинот на спроведување на тендерот е со Поедноставена Постапка според правилата на ПРАГ Август 2018, листата на поканетите фирми е во прилог на тендерската документација.
Останатите кои сакаат да се пријават дополнително, потребната документација за подготвување тендерската понуда ќе можат да ја спуштат од веб страницата на Општина Битола на долунаведениот линк.

Municipality of Bitola as Leading Partner of the Project “SMART – CUL – TOUR” implemented in the frame of the Cross – border cooperation between Republic of North Macedonia and Republic of Albania, co-funded by the European Union – IPA 2 instrument and Ministry of Local Self – Government of the Republic of Macedonia is opening a tender procedure for execution of works:
RECONSTRUCTION AND LIGHTNING INSTALLATION OF STREET “SIVA VODA” – PART FROM THE CONNECTION WITH THE ROAD TO v. BISTRICA TO ARCHAEOLOGICAL SITE HERACLEA LYNCESTIS.
Tender will be launched as Simplified Tender Procedure for Works according to PRAG August 2018, list of the invited entities is in the tender documents file.
All others that have interest to apply may download the necessary documents for the tender offer from the web site of the Municipality of Bitola at the link bellow.

TENDER DOSSIER FOR RECONSTRUCTION AND LIGHTNING INSTALLATION OF STREET “SIVA VODA” – PART FROM THE CONNECTION WITH THE ROAD TO v. BISTRICA TO ARCHAEOLOGICAL SITE HERACLEA LYNCESTIS

 

Општина Битола како водечки партнер на проектот СМАРТ – КУЛ – ТУР кој се спроведува во рамките на Прекуграничната соработка помеѓу Република Северна Македонија и Република Албанија, ко-финансиран од Европската Унија – ИПА 2 инструмент и Министерството за Локална Самоуправа на Република Северна Македонија објавува тендерска постапка за технички надзор при извршување на градежни работи за:
„РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОСВЕТЛУВАЊЕ НА КОЛОВОЗ НА УЛИЦА „СИВА ВОДА“ – КРАК ОД СПОЈ СО ПАТ ЗА С. БИСТРИЦА ДО АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ХЕРАКЛЕА ЛИНКЕСТИС“
Начинот на спроведување на тендерот е со Поединечна Постапка според правилата на ПРАГ Август 2018, листата на поканетите фирми е во прилог на тендерската документација.
Останатите кои сакаат да се пријават дополнително, потребната документација за подготвување тендерската понуда ќе можат да ја спуштат од веб страницата на Општина Битола на долунаведениот линк.

Municipality of Bitola as Leading Partner of the Project “SMART – CUL – TOUR” implemented in the frame of the Cross – border cooperation between Republic of North Macedonia and Republic of Albania, co-funded by the European Union – IPA 2 instrument and Ministry of Local Self – Government of the Republic of Macedonia is opening a tender procedure of service for supervision of works:
RECONSTRUCTION AND LIGHTNING INSTALLATION OF STREET “SIVA VODA” – PART FROM THE CONNECTION WITH THE ROAD TO v. BISTRICA TO ARCHAEOLOGICAL SITE HERACLEA LYNCESTIS.
Tender will be launched as Single Tender Procedure for Works according to PRAG August 2018, list of the invited entities is in the tender documents file.
All others that have interest to apply may download the necessary documents for the tender offer from the web site of the Municipality of Bitola at the link bellow.

TENDER DOSSIER FOR SUPERVISION OF WORKS FOR RECONSTRUCTION AND LIGHTNING INSTALLATION OF STREET “SIVA VODA” – PART FROM THE CONNECTION WITH THE ROAD TO V. BISTRICA TO ARCHAEOLOGICAL SITE HERACLEA LYNCESTIS BITOLA, BITOLA