УНАПРЕДУВАЊЕ НА СОСТОЈБАТА И ПРИСТАПОТ ДО УСЛУГИ НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ

УНАПРЕДУВАЊЕ НА СОСТОЈБАТА И ПРИСТАПОТ ДО УСЛУГИ НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ