Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е.1.6 – Изградба на канализациски колектор и градба за прочистување на отпадни води со приклучување кон веќе изграден колекторски систем во Национален парк Пелистер. 

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е.1.6 – Изградба на канализациски колектор и градба за прочистување на отпадни води со приклучување кон веќе изграден колекторски систем во Национален парк Пелистер. 

Известување за јавен увид НП Пелистер

Урбанистички проект вон опфат НП Пелистер-12.01.2023-П