Завршни сметки и извештаи за самоевалуација на основни училишта

Завршни сметки и извештаи за самоевалуација на основни училишта

Завршна сметка на ОУ „Крсте Петков Мисирков“

Завршна сметка КПМ 2018

Завршна сметка КПМ-2016-903

Завршна сметка КПМ – 2016 – 787

 

Завршна сметка на ОУ “Стив Наумов”

Завршна сметка ОУ “Стив Наумов”

Резултати од самоевалуација на ОУ Стив Наумов од 30.08.2016

 

Завршна сметка на ОУ „Св. Климент Охридски“

САМОЕВАЛУАЦИЈА 2020 

Завршна сметка за ОУ Св. Климент Охридски 2018

Завршна сметка за ОУ Св. Климент Охридски

Одлука за завршна сметка за ОУ Св. Климент Охридски

Биланс 2017

Завршна сметка на ОУ “Елпида Караманди

Самоевалуација 2018 – 2020

Завршна сметка за ОУ Елпида Караманди за 2018

Завршна сметка за ОУ Елпида Караманди за 2017

Самоевалуација

САМОЕВАЛУАЦИЈА 2018-2020 

Завршна сметка на ОУ “Гоце Делчев

Завршна сметка за ОУ Гоце Делчев за 2018

 

Завршна сметка на ОУ “Д-р Трифун Пановски

Завршна сметка за ОУ Д-р Трифун Пановски за 2018

 

Завршна сметка на ОУ “Тодор Ангелевски

Завршна сметка за ОУ Тодор Ангелевски за 2018

 

Завршна сметка на ОУ “Кирил и Методиј

Завршна сметка за ОУ Кирил и Методиј за 2019

Завршна сметка за ОУ Кирил и Методиј за 2018

 

Завршна сметка на ОУ „Александар Турунџев“

Завршна сметка за ОУ Александар Турунџев за 2018