Издавање Б- интегрирана еколошка дозвола

Издавање Б- интегрирана еколошка дозвола

Постапка  за издавање Б- интегрирана еколошка дозвола
3 примероци + електронска верзија (CD)
Плаќање надоместок при поднесување на барање
Издавање Решение  за Б – интегрирана еколошка дозвола во рок од 60 дена од комплетно барање.
Праќање копија од издадена Б – интегрирана еколошка дозвола до Министерство за животна средина и просторно планирање – Управа  за Животна Средина

Барање
Уплатница со  платени  администратини такси 600 ден.