Водовод

Водовод

Битола е еден од ретките градови во државата кој за подолг временски период во иднина го решил прашањето на извориштата за добивање на хигиенска вода. Уште во 19 век Битола располагаше со голем број на јавни чешми, бунари, бунари со тулумби , фонтани и сл.
Првата планска изградба на водовод во Битола датира од 1936/37 година.
Квалитет на водата за пиење

Во состав на ЈКП Водовод, поточно од филтерската станица во Дихово, постои Служба за санитарна контрола и заштита, која работи нон-стоп 24 часа.
Службата е составена од:

  • лабораторија за хемиско и бактериолошко испитување на водата,
  • превентива

На секои два часа се следат основните параметри на водата:

  • проток на сирова вода,
  • доза на хлор,
  • матнотија на сирова и пречистена вода,
  • електроспроводливост,
  • температура и резидуален хлор.

Во градската мрежа на Битола постојат 25 контролни пунктови за контрола на квалитетот на водата. Секојдневно се земаат примероци од 7 пунктови. Според правилникот за контрола на квалитетот на водата за нашата мрежа потребни се 10 пунктови со секојдневна контрола на 3 од нив.
Со последните зафати за проширувањето на филтерницата и изградбата на главниот довод за нас.Баир, градот Битола може да се пофали дека го решил водоснабдувањето на населението и индустријата до 2020 год.

Според потрошувачката на вода по жител, општината Битола е на прво место во РМ.

Договор за обезбедување на утврдено ниво на услуги за водоснабдување меѓу општина Битола и ЈКП „Водовод“