Локални даноци и такси

Локални даноци и такси

Тарифник за локални даноци и такси

Правилник за определување на обемот на уредување и степенот на опремување на градежното земјиште со објекти на комунална инфраструктура, начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост и начинот на здружување и насочување на средствата за уредување на земјиштето во ОПШТИНА БИТОЛА

Одлука-за-ослободување-надоместок-за-уредување-на-градежно-земјиште-ЈП„Македонски-Железници“

Одлука-за-објекти-од-групата-на-класи-на-ГГ1Г2Г3Г4-намени

Одлука-за-уредување-на-гредежно-земјиште-и-изградба-на-објекти-кои-користат-обновливи-извори-на-енергија-

Одлука за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште

Одлука за Спортска сала за мали спортови, локалитет „Стрчин“во компелкс Студенски дом Битола

Одлука-за-давање-поволни-услови-за-инвестирање-во-Индустриска-зона-„Жабени“-за-првите-20-хектари

Одлука-за-давање-поволни-услови-за-инвестиции-во-Индустриска-зона-„Жабени“-за-првите-20-хектари

Одлука-за-измена-и-дополнување-на-Одлуката-за-давање-поволни-услови-за-инвестирање-во-Индустриска-зона-„Жабени“-за-првите-20-хектари