Доставени барања и решенија по слободен пристап до информации од јавен карактер 2022

Доставени барања и решенија по слободен пристап до информации од јавен карактер 2022

Барање за пристап – Бетонска база
Барање за пристап – Буџетски ставки за Роми
Барање за пристап – Вработени во Општина Битола
Барање за пристап – Вработени во СОЗУ Кузман Шапкарев
Барање за пристап – Вработени во СОУ Д-р Јован Калаузи
Барање за пристап – Вработени во СОУЕ Јане Сандански
Барање за пристап – Животна средина
Барање за пристап – Зимска приказна
Барање за пристап – Зони за процена на недвижен имот
Барање за пристап – Изведувач на улица Илинденска
Барање за пристап – Индустриска сол
Барање за пристап – Локален совет за превенција
Барање за пристап – Набавка на лап топи
Барање за пристап – Прашања поврзани со локални политики наменети за ромското население
Барање за пристап – Превенција од родово базирано и семејно насилство
Барање за пристап – Спроведување на постапки за јавни набавки
Барање за пристап – Урбанистичко планирање
Барање за пристап – Финансиска состојба на општината
Барање за пристап – Цена на набавка за печатење
Барање за пристап – Буџетски датотеки – приходи и расходи

Барање за пристап – БИТ ФЕСТ
Барање за пристап – ДУП
Барање за пристап – Извештаи за искористени средства 1
Барање за пристап – Извештаи за искористување средства
Барање за пристап – Извод од план на ГУП
Барање за пристап – Легализација
Барање за пристап – Објекти за индивидуално домување
Барање за пристап – Пазарна вредност на недвижности
Барање за пристап – Препис одобрение за градба
Барање за пристап – Родова еднаквост
Барање за пристап – Сертификати за англиски јазик 3
Барање за пристап – Сертификати за англиски јазик директори
Барање за пристап – Сертификати за англиски јазик
Барање за пристап – СК РЕК Битола
Барање за пристап – Средства за медиуми и ПР агенции
Барање за пристап – Стрелана
Барање за пристап – Термини за тренинг
Барање за пристап – Урбанистичко планирање
Барање за пристап – Бeздомни животни
Барање за пристап – Информација за надлежност
Барање за пристап – Млади
Барање за пристап – Број на ученици во ОУ
Барање за пристап – Буџетски документи
Барање за пристап – Греење во градинките
Барање за пристап – Информирање на јавноста
Барање за пристап – Млади1
Барање за пристап – Млади2
Барање за пристап – Млади3
Барање за пристап – Препис на пресуди
Барање за пристап – Процедури за планирање на буџетот
Барање за пристап – Стрелана
Барање за пристап – Финансирање за спорт и млади