Доставени барања и решенија по слободен пристап до информации од јавен карактер 2023

Доставени барања и решенија по слободен пристап до информации од јавен карактер 2023

Барање за пристап – Регионален план за управување со отпад за Пелагонискиот регион
Барање за пристап – Данок на имот за верски објекти
Барање за пристап – Гребен Асвалт
Барање за пристап – Важечки ДУП за КП во КО Битола 4
Барање за пристап – Велосипедски патеки
Барање за пристап – Месни и урбани заедници
Барање за пристап – Јавни набавки новогодишни украси
Барање за пристап – Јавни набавки
Барање за пристап – Активности за млади 1
Барање за пристап – Активности за Млади
Барање за пристап – Антикорупциски програми и постапка за јавна набавка
Барање за пристап – Вреднсот на земјоделско земјиште
Барање за пристап – Животна средина 2
Барање за пристап – Животна средина
Барање за пристап – Меѓуопштинска соработка
Барање за пристап – Толкувач на знаковен јазик
Барање за пристап – Трансакции кон ресторани и хотели
Барање за пристап – Финансирање на организации