ЈАВЕН ПОВИК ЗА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ (ReLOaD2)

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ (ReLOaD2)

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЈАВНИОТ ПОВИК ЗА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ВО РАМКИ НА  РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЛОКАЛНА ДЕМОКРАТИЈА ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН 2 (ReLOaD2)

Ги известуваме сите граѓански организации дека јавниот повик

трае од 07.02.2022 (од 07:30 часот) до 18.03.2022 (до 15:30 часот).  Информативен состанок („отворен ден) ќе се одржи на ден 21.02.2022 година, со почеток во 10:00 ч. во салата на Советот на Општина Битола. Обуката за заинтересирани граѓански организации ќе се одржи на 21.02.2022 (со почеток во 11:00ч) и 22.02.2022 (со почеток во 09:00ч) во општинските простории. Менторските сесии ќе се одржат онлајн, на 08.03, 11.03,14.03.02 и 16.03.2022 (вкупно 4 дена за целото времетраење на повикот).

Објава на јавниот повик 

Aнекс 1 – Предлог проект

Анекс 2 – Предлог буџет

Анекс 3 – Логичка рамка

Анекс 4 – План на активности и видливост

Анекс 5 – Формулар со административни податоци

Анекс 6 – Формулар со финансиски податоци

Анекс 7 – Изјава за подобност

Анекс 8 – Изјава за двојно финансирање

Анекс 9 – Листа за проверка

Анекс 10 – Насоки за подносители

Анекс 11 – Цели на одржлив развој

Анекс 12 – Најчести грешки од претходни јавни повици за ГО