БИТ ФЕСТ: ФЕСТИВАЛ „ТЕЛОЅИДАНИЕ“ КУЛА ВАВИЛОНСКА

БИТ ФЕСТ: ФЕСТИВАЛ „ТЕЛОЅИДАНИЕ“ КУЛА ВАВИЛОНСКА

„Телоѕидание“ – Кула Вавилонска –  интерактивна уметничка инсталција -Здружение на граѓани „КИЧ“ – Битола. За старите учесници е веќе познато што е ТЕЛОЅИДАНИЕ, но  се прави кусо резиме на претходните денови. Материјалите кои што се собрани од првиот и втoриот ден, фотографии, зборови, но и празни листови за нови „материјали“ се собрани на една маса. Еминентен уметник (вајар/ сликар)  воведно го објаснува концептот на градење на едно креативно уметничко дело – идеја, замисла, проекција, макета, конструкција …. Потоа се повикуваат сите учесниците да учесвтуваат во градењето на заедничкото дело со лепење на фотографиите, зборовите и било каков друг креативен материјал кој ќе почувствуваат дека можат да го употребат во моментот. На средина веќе се наоѓа основната конструкција од пластични гајби каде што на темелите од секоја гајба е напишана буква т.е. ТЕЛОЅИДАНИЕ во круг. Сето ова е проследено со мотивирачки говор за тоа дека не секогаш сами можеме да ги постигнеме саканите резултати и дека личниот печат на секој е важен во градењето на културната колективна свест на едно општество во која секој дури и несвесно придонесува. Постојано се нагласува пораката дека ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА треба да е ДЕЛ ОД МЕЈСНТРИМ КУЛТУРАТА, СУБКУЛТУРАТА И АЛТЕРНАТИВНИТЕ ФОРМИ НА КУЛТУРА. ЗАВРШНИОТ ДЕЛ Е ГРАДЕЊЕ НА ВАВИЛОНСКА КУЛА ОД ГАЈБИ СО АФИРМАТИВНИ, но и секакви други зборови и пораки без никакво ограничување ФОТОГРАФИИТЕ И МАТЕРИЈАЛИТЕ ОД ИЗМИНАТИТЕ ДЕНОВИ. На крај, сите се фотографираат пред заедничкото дело ТЕЛОЅИДАНИЕ – Кула Вавилонска сочинета од лица, тела, моменти и зборови од сите три дена на фестивалот.