ГРАДОНАЧАЛНИКОТ ТОНИ КОЊАНОВСКИ ИМАШЕ РАБОТНА СРЕДБА СО ПРЕТСТАВНИЧКИ НА UN WOMEN

ГРАДОНАЧАЛНИКОТ ТОНИ КОЊАНОВСКИ ИМАШЕ РАБОТНА СРЕДБА СО ПРЕТСТАВНИЧКИ НА UN WOMEN

Воведување на родовиот аспект во локалните политики, родова еднаквост при буџетирањето, родово сензитивни политики во време на пандемија и ранливи категории се само дел од темите за кои се разговараше на денешната средба помеѓу градоначалникот на Општина Битола Тони Коњановски и претставничките на UN WOMEN – Телото на Обединетите Нации за родова еднаквост и зајакнување на жените. Родовата еднаквост е особено значајна и актуелна тема, особено заради фактот што Битола може да се пофали со одлични резултати во одредени периоди во оваа област. Поддршката останува голема и недвосмислена, Битола да остане на лидерското место во борбата за родова еднаквост и обезбедувањето на еднакви можности за жените и мажите. Ние можеме да се пофалиме со донесени родово – сензитивни програми за тековнава 2022 година. Сериозно и со целиот капацитет застануваме Битола да биде општина која континуирано ќе работи на подобрување на можностите, сообразени со индивидуалните потреби, особено во креирањето на еднаквите можности” – рече градоначланикот Коњановски.

UN WOMEN како тело на ОН за родова еднаквост и зајакнување на жените на Општина Битола ќе продолжи да и обезбедува техничка и експертска поддршка во насока на зајакнување на капацитетите на администрацијата и советниците за родово одговорно креирање политики и буџет.

„Како партнерски организации ние ќе им даваме поддршка, експертска и техничка, а партнерот ќе ги инкорпорира принципите на родова еднаквост во своите стратешки планови и буџети, ќе го инкорпорира начелото за еднакви можности на жените и мажите, ќе ги надгледува ефектите и влијанието кое нивните програми го имаат врз жените и мажите и ќе поднесува годишни извештаи за прогресот. Ние како организација пак ќе посредуваме во процесот на комуникација, ќе формираме меѓусекторска работна група за родова еднаквост, ќе развиваме последователни интервенции и родово специфични мерки, градење на капацитетите на советот и администрацијата и сл.“ рече Ивона Пауновиќ – Бишевац, национална координаторка на програмата за родово одговорно буџетирање.

Општина Битола е потписник на Меморандум за разбирање со UN WOMEN во рамките на проектот „Промоција на родово одговорни политики и буџети кон транспарентно, инклузивно и одговорно управување“ а тоа значи постигнување на одредени цели и тоа: воведување на родовата перспектива во локалните програми, нивно спроведување и следење преку примена на родово буџетирање како алатка, јакнеење на капацитетите на општинската администрација и општинските совети за исполнување на заложбите во согласност со ЗЕМЖМ, НСРЕ и НАПРЕ, унапредување на процесите за родово одговорно буџетирање и планирање на локално ниво, унапредување на собирањето на родово разделени податоци, подобрување на состојбата на жените и мажите на локално ниво, осигурување дека алатките за вклучување и консултација на граѓаните во процесите на одлучување на локално ниво ги земаат подеднакво предвид потребите на жените и мажите и размена на искуства на државно и регионално ниво и учење од добри практики за воведување на родово одговорно буџетирање, воспоставени во други земји.