ИЗБРАН НОВИОТ ИЗВЕДУВАЧ ЗА УЛИЦАТА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ИЗБРАН НОВИОТ ИЗВЕДУВАЧ ЗА УЛИЦАТА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

По раскинувањето на договорот со фирмата МС КОНСТРУКТОР ДООЕЛ Битола, Општина Битола спроведе постапка за избор на нов изведувач на градежните работи на ул. „Климент Охридски“. Денес на електронска аукција беше избрана фирмата која ќе изврши реконструкција на коловозот и тротоарите на ул. „Климент Охридски“ во Битола.

По критериумот најниска цена, победник на електронската аукција е фирмата „Еуроинвест Медиу“.

Од денот на потпишувањето на одлуката, учесниците имаат право на жалба во рок од осум дена, а по истекот на законските жалбени рокови, се очекува да се потпише договор со изведувачот и да се започне со асфалтирање и партерно уредување на улицата „Климент Охридски“.

Општина Битола останува доследна на спроведувањето на законските одредби во однос на сите изведувачи.