ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРАГ НА ИНФОРМИРАЊЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРАГ НА ИНФОРМИРАЊЕ

Почитувани,

Согласно Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиенталниот воздух и прагови на алармирање , рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели ( Службен весник на Република Македонија бр.183 од 14.12. 2017) во кој е дефиниран прагот на информирање за суспендирани честички со големина од десет микрометри (PM10) надминување на вредноста од 100µg/mво текот на два последователни денови и добиената временска прогноза од Управата за хидрометеоролошки работи, Ве информираме дека истиот е надминат во мерната станица Битола 2

 

За период Битола 2
01.01.2023 161.931 ( µg/m3)
02.01.2023 139.002 ( µg/m3)

 

Апелираме граѓаните да ги применат и поддржат препораките на Министерството за животна средина и просторно планирање, во случај на надминување на прагот на информирање за PM10. односно :

–        да се користи јавниот превоз

–        возилата да не се користат без поголема потреба

–        да не се користи за затоплување на простории прегорено отпадно масло, лакирани или обоени отпадоци од дрво и мебел, стиропор, ПЕТ амбалажа, парчиња гума или било кој друг синтатички материјал

–        правилно да се користат печките на дрва

Министерството за здравство и Институтот за јавно здравје ги дава следните препораки:

–        да се ограничи движењето и активностите на отворен простор на најранливата популација (деца,стари лица,болни од хронични болести на белодробниот и срцево садовен систем, со посебен ризик за болните од белодробна астма), но и за лицата кои својот професионален ангажман го обавуваат на отворен простор во загадените зони на градот .

–        покрај ова, се препорачува земање на витамини (антиоксиданси), главно преку исхраната (свеж сезонски зеленчук и овошје), по потреба и додатоци односно суплементи .

–        хронично болните лица редовно да  ја земаат препишаната терапиија од матичните лекари и да се придржуваат до препорачаниот диететски режим со намален внес на масна и солена храна.