ИЗГРАДБА НА КОЛЕКТОР ЗА ОТПАДНИ ВОДИ ЗА “БЕГОВА ЧЕШМА”

ИЗГРАДБА НА КОЛЕКТОР ЗА ОТПАДНИ ВОДИ ЗА “БЕГОВА ЧЕШМА”

Започната е изградбата на колекторско-канализационен систем од Црвени Петли кон Трново и Магарево. Вредноста на првата фаза е во висина од 6,8 милиони денари. Заложбите на локалната самоуправа за добивање на поддршка од UNDP за прочистителна станица е успешно завршен. Со тоа се создава една функционална целина за започнување на прочистителен систем во подпелистерието.